WORM Parallelle Universiteit (WPU) is een niet-geaccrediteerde, open-participatie, experimentele communauty college voor avantgardistisch middelbaar en hoger onderwijs. Door het verspreiden van niet-traditionele Do-It-Yourself (DIY) kennis, leren wij onze studenten – door middel van workshops, seminars, lezingen en BLOBs (blurry learning objectiles) – hun creatieve inventiviteit in te zetten als overlevingsmiddel in deze onzekere wereld.

Graden
Studenten schrijven zich in door met een cursus mee te doen. Voor iedere cursuseenheid, verkrijgen studenten Parallelle Studiepunten (Parallel Credits) volgens het Parallel Credit Transfer System (PCTS). Als de student 240 PCTS heeft behaald, wordt aan de student de graad Master of Parallels (MoP) verleend. Om de abracademische titel WormoPhysicUm te verkrijgen, moeten MoPs hun verborgen talenten aantonen. Dit doen ze door het vervaardigen van een volkomen irrelevant werkstuk.

Op langere termijn willen wij een ‘alla siciliana’ (non-bologna) proces in gang zetten, waarmee ons PCTS-systeem wordt uitgebreid tot een internationaal Parallel Credit Transfer System met gelijkgestemde partnerinstituten in verschillende werelddelen, waaronder: Joan of Art (Rome); PrintRoom (Rotterdam); Echo Park Film Center (Los Angeles); ComPeung Village of Creativity (Thailand), Batchelor Institute (Australië), Idler Academy (Londen).
over ons

ridiculum
contact

kalender
RIDICULUM
ridiculum
calendar
about
contact

Kernwaarden & doelstellingen

De WPU deelt haar kernwaarden met haar moederinstituut WORM, het instituut voor avantgardistische recreatie: op een verrassende wijze het hoofd bieden aan de uitdagingen van deze wereld. Ons doel is om mensen te inspireren – door middel van good-enough practices en een constructief-kritische houding tegenover technologie, organisatievormen, ideologieën, maatschappelijke conventies en culturele opvattingen. Bij ons staan Do-It-Yourself methoden hoog in het vaandel. Alles is al eerder gedaan, alleen nog niet door jou. Schep de wereld opnieuw volgens je eigen maatstaven en specificaties!

De WPU is een Do-It-Yourself universiteit, die Do-It-Yourself praktijken doceert en daarmee studenten inspireert tot het uitvinden van nieuwe Do-It-Yourself praktijken. Onze bronnen van inspiratie zijn Dada, patafysica, Fluxus, Situationisme, punk, Neoisme, community art, hackercultuur en de edupunk-beweging. In tegenstelling tot de verschillende niet-institutionele vrije academies en vrije universiteiten die vanaf de jaren ’70 zijn opgericht, heeft de WPU niet als doel het institutioneel onderwijs te vervangen; zij wil daarentegen kennis bieden, die om verschillende redenen niet wordt geboden door het traditionele onderwijs. Daarom noemen wij de WPU een parallelle universiteit.

Waarden:
● De werkwijze van de WPU is niet projectmatig. ALLES is onderdeel van eenzelfde proces.
● DO IT YOURSELF is een bewuste levenshouding waarmee wij zelf de wereld kunnen maken naar onze eigen specificaties: ReCreate!
● Bestaande en beschikbare hulpbronnen en technologieën leren gebruiken – o.a. door het bevorderen van Open Source praktijken.
● Niets is vanzelfsprekend, of het nou gaat om individuele vrijheid of om industrienormen.
● Door anderen te laten delen in ons succes, wordt het op onze planeet een stuk gezelliger.
● Veel publiek is altijd goed.

De WPU ziet schaarste als de belangrijkste en interessantste uitdaging van deze tijd:
Schaarste biedt een krachtige (creatieve) uitdaging, zowel aan studenten als aan gevorderde professionelen. Dit is de essentie van kunst, design en architectuur: creativiteit als middel om obstakels te overwinnen en om in lastige situaties te overleven. Ons doel is om de wereld in het algemeen, en de stad Rotterdam in het bijzonder, nieuwe ideeën en creatieve oplossingen te bieden, die gebaseerd zijn op het uitgangspunt dat schaarste – van alles – geen bedreiging vormt, maar juist mogelijkheden biedt.

In deze periode van laat-kapitalistische economische systeemcrisis, worden wij geconfronteerd met problematieken zoals overbevolking en (gebrek aan) duurzaamheid. In de nabije toekomst zullen er negen miljard mensen zijn die allemaal behoefte hebben aan energie, hulpbronnen en voedsel. Wij zien een groeiend gevoel van urgentie, om deze problemen niet langer te negeren, maar op constructieve wijze aan te pakken. Maar hoe en waar moeten we beginnen?
Steeds minder mensen geloven dat de politiek en de economie bij machte zijn om macro-economische concepten te bedenken die aansluiten bij de nieuwe werkelijkheden. Daarom moeten deze ideeën vanuit micro-niveaus omhoog stromen (‘bottom-up’). Deze ideeën moeten gebaseerd zijn op gemeenschappelijke waarden, en op creatieve kracht.


Verband met de verdere programmering van WORM

Vaak, maar niet altijd, zullen WPU-docenten ook (podium)kunstenaars zijn die bij WORM optreden. Het is onze ambitie om zo vaak mogelijk WPU-cursussen en WORM-events op organische wijze te combineren.
De DIY-praktijken die in de WPU-cursussen worden ontwikkeld, kunnen op hun beurt nieuwe WORM-projecten en openbare events tot gevolg hebben.

De WPU hanteert de volgende lesvormen:
Pubic Program (Studium Generale)
· Seminars
· WORMperfORM
· Tentoonstellingen

DIYT (Do It Yourself Together - Communautarian Self-Expansion)
· Community art maken
· Pubicaties (radio, etc)
· Residencies

Theorematische concepten
· Traditie van avantgarde: DIY-cultuur, teknology, toegepaste subversie
· Schaarste: Creatief gebruik van schaarse middelen
· Open Source: Het delen van skillz, kennis en good-enough practices


Bidactisch concept

Laagdrempelig
Iedereen kan deelnemen aan de cursussen. De doelgroep is zo breed mogelijk: jong en oud, kunstenaars en niet-kunstenaars, hoog- en laagopgeleid, lokaal en internationaal. Wij richten ons op iedereen: kids en oma’s uit de buurt, artistieke nerds, gastarbeiders, ‘creative class’ expats, enz. Dus: ons Ridiculum is interessant voor al deze mensen, onze cursussen zijn niet gericht op de interesses van kleine groepen deelnemers maar op algemene behoeftes.

Participerend
Onze cursussen hebben een zo hoog mogelijk sociaal-interactief gehalte, en staan open voor inbreng van deelnemers, met veel ruimte voor onverwachte en onconventionele kennis. Dit geldt ook voor de lezingen, die op ieder moment onderbroken kunnen worden door vragen, commentaren en intermezzo’s.

Ludiek
Iedere cursus bevat ook ludieke en experimentele elementen. Een lezing kan bijvoorbeeld worden ondersteund en/of verstoord door geluid.

Het verspreiden van creatieve, experimentele & niet-traditionele kennis
De WPU is een real-life trainingslab, die haar deelnemers voorbereidt op het overleven in een onvoorspelbaar heden en een onzekere toekomst. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen ‘lagere’ en ‘hogere’ kennis. Het Ridiculum kan alles omvatten, van snaartheorie voor dummies tot doe-het-zelf tatoeëring voor gevorderden en OV-chipkaarten hacken.

Bottom-up en community-oriented
Enerzijds biedt de WPU kennis die waardevol is voor de diverse bevolkingsgroepen en bewoners van Rotterdam; anderzijds wordt de bestaande kennis van deze gemeenschappen en individuen teruggekoppeld naar het Ridiculum van de WPU.

Alleen creatieve inventiviteit kan de wereld nog redden
De WPU hanteert een zo breed mogelijke definitie van het begrip ‘artistiek’: eigenlijk alles en iedereen, van autonome kunstenaars tot creatieve boekhouders. Voor de WPU hebben ‘artistieke’ vaardigheden en kennis geen op zichzelf staande waarde; deze worden beschouwd als multifunctionele tools die nuttig en belangrijk zijn voor allerlei bevolkingsgroepen, en die aangepast en ingezet kunnen worden voor de meest onverwachte doeleinden. Daarom worden bij ons alle onderwijsgebieden tot de ‘artistieke’ sfeer gerekend: economie, politiek, gezondheid en technologie, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Van Do-It-Yourself tot do it yourself (D2D)
Alle kennis die gedoceerd wordt op de WPU gaat uit van Do-It-Yourself praktijken, die gebruik maken van minimale, schaarse middelen. Nog belangrijker is dat hiermee nieuwe en onverwachte vormen van DIY worden bevorderd: zelfgemaakte uitvinding en overlevingskunst. Het voornaamste doel van de WPU is het introduceren van good-enough practices van DIY, die als voorbeeld kunnen dienen voor vindingrijke studenten die bezig zijn met het ontwikkelen van hun eigen DIY-praktijken.

Leerdoelen
De leerdoelen van de WPU worden in hun geheel omschreven door het begrip D2D. D2D kent een veelvoud van verschijningsvormen en vertakkingen, maar kan worden gelijkgesteld aan het onderwijsmodel van de WPU, bekend als WORM (“WORM OndeRwijsModel”).

Abracademische periodes / n-mesters
De WPU heeft variabele onderwijsperiodes oftewel n-mesters (in plaats van semesters, trimesters of kwartalen). Een n-mester bevat tenminste twee cursussen/60 WTCS. De telling van de n-mesters begint ieder jaar opnieuw na de zomerpauze van WORM.


Bidactische eenheden & deviation-vormen

PCTS
Van studenten wordt verwacht dat ze hun eigen skillz en studievoortgang beoordelen, en in staat zijn deze beoordeling te onderbouwen. Aan het einde van elke deviation, presenteren studenten hun werkstukken aan de WPU en beoordelen deze met één van de volgende kwalificaties:
● op een oninteressante manier onvoldoende
● op een oninteressante manier voldoende (‘good enough’)
● op een interessante manier onvoldoende
● op een interessante manier voldoende (‘good enough’)
Als de zelfbeoordeling van de student niet overeenkomt met de beoordeling van de WPU wat betreft het beoordelingspunt interessant/oninteressant, dan heeft de student de module niet behaald en verkrijgt de student geen studiepunten voor deze module.

(1) workshop (maximum 30 PCTS)

Een zeer interactieve cursus over één onderwerp of vraagstuk, waarin deelnemers kennis onderling delen; dit onder leiding van een (gast)docent of een groep docenten met relevante creatieve expertise. De workshop is meestal gericht op experimenteel praktijkonderzoek.

(2) seminar (maximum 30 PCTS)

Een seminar verschilt niet zoveel van een workshop; in de meeste gevallen zal een seminar iets meer op theoretische onderwerpen zijn toegespitst.

(3) lezing (maximum 30 PCTS WORMs)

Een lezing is hetzelfde als een seminar, behalve dat het bedoeld is voor een groter publiek. Daarom is het van kortere duur, en is er minder ruimte voor participatie.

(4) BLOB (“Blurry Learning Objectile”) (maximum 30 PCTS WORMs)

Alles wat niet past binnen de drie beschrijvingen hierboven.


Greyduation

Master of Parallels (MoP)

Eén keer per jaar organiseert de WPU een Master of Parallels afstudeerceremonie, waar iedereen die 240 PCTS heeft behaald, een diploma verkrijgt. Het diploma is een document, geregistreerd in een nader te bepalen code/taal en op een nader door de WPU/WORM te bepalen smedium: gedrukt papier, geluidsopname, analoge film, elektronische plaat, radiozender, etc. De Master of Parallels-accreditatie wordt erkend door andere internationale paralle
de-activisme
de-activism